Lubelski Klub Morsów

Pierwszy Bieg "Na Golasa" z Lubelskim Klubem Morsów

2018-02-25 11:00:00

Regulamin I Biegu „Na Golasa” Morsów w Lublinie

1. CEL IMPREZY
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji, promocja biegów, zdrowego trybu życia i hartowania organizmu w niskich temperaturach.
2. ORGANIZATOR:
Lubelski Klub Morsów
3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
I Bieg Morsa w Lublinie odbędzie się 25.02.2018 roku na dystansach:
- 1 Mm (mila morska) tj. 1852 m 
- 2,6 Mm 
Start i meta - tama nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
Start o godzinie 11.00 na obu dystansach. 
Trasa Biegu biegnie po nawierzchni asfaltowej oraz ścieżce na terenie Ośrodka Marina nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie i będzie oznaczona przez Organizatora. 
Limit czasu wynosi 45 min 
Biuro Biegu będzie się znajdowało 25.02.2018 roku w okolicach tamy nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie od godziny 10.00 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami Biegu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, pozostające pod opieką opiekunów prawnych przez cały czas trwania Biegu.
Uczestnicy Biegu startują w następującym ubiorze:
Mężczyźni - w butach i szortach (stringi też mogą być)
Kobiety - w butach, szortach (stringi też mogą być) i jednoczęściowym zakryciu tułowia,
Za każdą dodatkową część garderoby doliczamy +15 sekund do czasu na mecie.
Osobom nieprzyzwyczajonym do zimna zaleca się udział w koszulkach t-shirt , czapkach i rękawiczkach za które będą doliczane karne sekundy.
Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin Biegu występuje możliwość zalegania śniegu i lodu na trasach biegu.
Zgłaszający się do Biegu uczestnicy oświadczają, że:
- stratują w biegu na własną odpowiedzialność,
- zrzekają się bezterminowo wszelkich roszczeń wobec Organizatora Biegu wynikających z organizacji Biegu oraz jego przebiegu,
- są świadomi ryzyka związanego z bieganiem w zimie, przy niskich temperaturach otoczenia w minimalnej ilości odzieży,
- nie występują wobec nich przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału 
w I Biegu Morsa w Lublinie,
- przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w I Biegu Morsa w Lublinie lub podpiszą oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu,
- są trzeźwi oraz nie pozostają pod wpływem środków odurzających,
- opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej udział w Biegu będzie sprawował nad nią opiekę w trakcie Biegu i bierze odpowiedzialność z tego tytułu. 
Uczestnicy złożą Organizatorowi pisemne oświadczenia w powyższym zakresie. Niezłożenie przedmiotowych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do Biegu. 
W razie powzięcia wątpliwości w zakresie prawdziwości ww. oświadczeń Organizator wyklucza uczestnika z Biegu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom Biegu. 
Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dokumentów tożsamości. Numery startowe będą nanoszone flamastrem na dłoni uczestnika Biegu? 
Udział w biegu jest bezpłatny.
5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do I Biegu Morsa w Lublinie będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez adres mailowy morsy-lublin@wp.pl. W terminie do dnia 23.02.2018 roku do godziny 22.00
Po tym terminie o ile będą wolne miejsca istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 25.02.2018 w biurze biegu w godz. 10.00 –10.30.
Limit uczestników biegu 190 osób.
Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze I Biegu Morsa w Lublinie w dniu 25.02.2018 r.
Uczestnik startujący w I Biegu Morsa w Lublinie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji I Biegu „NA GOLASA” Morsów w Lublinie, a także przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. W przedmiotowym zakresie uczestnik składa odrębne oświadczenie.
Organizator nie zapewnia depozytu.

Po Biegu Lubelski Klub Morsów zaprasza na gorącą zupę i herbatę oraz kąpiel 
w Bystrzycy przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. 
6. KLASYFIKACJE:
Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn dla każdego dystansu oddzielnie. 
7. ŚWIADCZENIA:
- dyplom ukończenia I Biegu „Na Golasa” Morsów w Lublinie.
- ręczny pomiar czasu.
- posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu.
- zabezpieczenie medyczne
- oznakowanie trasy biegu
- niezapomnianą atmosferę
-ognisko 
Nagrody za pierwsze trzy miejsca w obu biegach w kategoriach:
– uścisk dłoni Prezesa Lubelskiego Klubu Morsów ?, medal….

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora Biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika Biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.
Kontakt do organizatora: Tel: +48 663 370 162, mail: morsy-lublin@wp.pl