Lubelski Klub Morsów

Drugi Lubelski Bieg Na Golasa

2019-02-17 11:00:00

Rejestracja uczestników odbywa się tylko przez stronę: https://frslublin.pl/.

II Bieg Morsa Na golasa w Lublinie odbędzie się 17.02.2018 roku na dystansach:
1 Mm (mila morska) tj. 1852 m
2,6 Mm tj. 4815 m.
Start i meta zostaną zlokalizowane przy Ośrodku Funsport nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Startujemy o godz.: 11:00.

Regulamin:
Regulamin II Biegu „Na Golasa” Morsów w Lublinie
1. CEL IMPREZY
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji, promocja
biegów, zdrowego trybu życia i hartowania organizmu w niskich temperaturach.
2. ORGANIZATOR:
Lubelski Klub Morsów
3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
II Bieg Morsa w Lublinie odbędzie się 17.02.2018 roku na dystansach:
- 1 Mm (mila morska) tj. 1852 m
- 2,6 Mm tj. 4815 m.
Start i meta - ośrodek Funsport Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
Start o godzinie 11.00 na obu dystansach.
Trasa biegnie po nawierzchni asfaltowej oraz ścieżce na terenie Ośrodka Marina nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie i będzie oznaczona przez Organizatora.
Limit czasu wynosi 45 min.
Biuro Biegu zostanie zlokalizowane w ośrodku Funsport nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Będzie
działać 17.02.2019 r. od godziny 10.00.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami Biegu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, pozostające pod opieką
opiekunów prawnych przez cały czas trwania Biegu.
Uczestnicy Biegu startują w następującym ubiorze:
Mężczyźni - w butach i szortach (stringi też mogą być)
Kobiety - w butach, szortach (stringi też mogą być) i jednoczęściowym zakryciu tułowia,
Za każdą dodatkową część garderoby doliczamy +15 sekund do czasu na mecie.
Osobom nieprzyzwyczajonym do zimna zaleca się udział w koszulkach t-shirt , czapkach i
rękawiczkach za które będą doliczane karne sekundy.
Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin Biegu występuje możliwość
zalegania śniegu i lodu na trasach biegu.
Zgłaszający się do Biegu uczestnicy oświadczają, że:
- stratują w biegu na własną odpowiedzialność,
- zrzekają się bezterminowo wszelkich roszczeń wobec Organizatora Biegu wynikających z organizacji
Biegu oraz jego przebiegu,
- są świadomi ryzyka związanego z bieganiem w zimie, przy niskich temperaturach otoczenia w
minimalnej ilości odzieży,
- nie występują wobec nich przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału
w II Biegu Morsa w Lublinie,
- przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w II Biegu Morsa w Lublinie
lub podpiszą oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu,
- są trzeźwi oraz nie pozostają pod wpływem środków odurzających,
- opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej udział w Biegu będzie sprawował nad nią opiekę w
trakcie Biegu i bierze odpowiedzialność z tego tytułu.
Uczestnicy złożą Organizatorowi pisemne oświadczenia w powyższym zakresie. Niezłożenie
przedmiotowych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do Biegu.
W razie powzięcia wątpliwości w zakresie prawdziwości ww. oświadczeń Organizator wyklucza
uczestnika z Biegu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom Biegu.
Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie
przebiegała na podstawie dokumentów tożsamości.
5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Pokochaj Bieganie w Lublinie
(www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a
następnie dokonanie rejestracji na bieg. Zgłoszenia do II Biegu Morsa w Lublinie będą przyjmowane
do dnia 14.02.2018 roku do godziny 22.00.
Po tym terminie o ile będą wolne miejsca istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 17.02.2018 w
biurze biegu w godz. 10.00 –10.30. Opłata za udział w biegu wynosi 20 zł. Opłatę należy uiścić w
trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem przycisku „ZAPŁAĆ ZA START”.
Limit uczestników biegu 400 osób.
Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone
własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze II Biegu Morsa w Lublinie w dniu 17.02.2018 r.
Uczestnik startujący w II Biegu Morsa w Lublinie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
w celach promocji II Biegu „NA GOLASA” Morsów w Lublinie, a także przetwarzanie swoich danych
osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. W
przedmiotowym zakresie uczestnik składa odrębne oświadczenie.
Organizator nie zapewnia depozytu.
Po Biegu Lubelski Klub Morsów zaprasza na gorącą zupę i herbatę oraz kąpiel w Bystrzycy przy tamie
nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
6. KLASYFIKACJE:
Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn dla każdego dystansu oddzielnie.
7. ŚWIADCZENIA:
- dyplom ukończenia II Biegu „Na Golasa” Morsów w Lublinie.
- pomiar czasu.
- posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu.
- zabezpieczenie medyczne
- oznakowanie trasy biegu
- niezapomnianą atmosferę
- ognisko
Nagrody za pierwsze trzy miejsca w obu biegach w kategoriach:
- uścisk dłoni Prezesa Lubelskiego Klubu Morsów,
- puchar
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora Biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika Biegu łamiącego zasady niniejszego
regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane
okoliczności.
Kontakt do organizatora 663370162