Lubelski Klub Morsów

Statut

Statut Lubelskiego Klubu Morsów

WSTĘP

Lubelski Klub Morsów jest organizacją ludzi propagujących całoroczne kąpiele, hartowanie ciała oraz prowadzenie zdrowego stylu życia.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Lubelski Klub Morsów zwany w dalszej części statutu - KLUBEM działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Terenem działalności Klubu jest teren całego kraju. Klub może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Lublin.

§ 3.

Klub może być członkiem klubów krajowych i międzynarodowych.

§ 4.

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5.

Celem Klubu jest:

 1. propagowanie kąpieli całorocznych w różnego rodzaju akwenach,
 2. zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach i hartowania ciała, przy pomocy dostępnych środków informacji masowej,
 3. zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,
 4. nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i za granicą oraz udział w międzynarodowych zlotach,
 5. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

§ 6.

Do realizacji powyższych zadań Klub zdąża, przy zachowaniu przepisów prawnych przez:

            1) organizację wspólnej rozgrzewki i kąpieli w różnego rodzaju akwenach podczas spotkań członków Klubu,
            2) organizację imprez:

                        a) otwarcie sezonu w listopadzie,

                        b) kąpiel noworoczna,

                        c) zakończenie sezonu w kwietniu,

                        d) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

                        e) organizowanie wspólnych wyjazdów, sesji (integracja grupowa).

            3) pozyskiwanie środków na działalność statutową,

            4) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, głównie poprzez honorowe oddawanie krwi przez członków Klubu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.


1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna po ukończeniu osiemnastego roku życia oraz małoletni po ukończeniu szesnastego roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego, która:

            1) zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu, a następnie zostanie przyjęta na podstawie decyzji Zarządu,

            2) akceptuje cele Klubu i pragnie przyczynić się do jego dalszego rozwoju.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

            1) zwyczajnych,

            2) honorowych.

§ 8.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,
 2. uczestnictwa i składania wniosków na Walnym Zebraniu Członków.

§ 9.

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Klubu Walne Zebranie Członków  osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.

2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy jest obowiązany:

      1) przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów Klubu,

      2) dbać o dobre imię Klubu,

      3) dbać o mienie Klubu.

4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 10.

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Klubu, realizować program i uchwały jego organów,
 2. dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Klubu, postępować zgodnie z jego statutem,
 3. propagować hasła idei Klubu oraz zjednywać mu członków i sympatyków,
 4. regularnie wpłacać składki członkowskie.

§ 11.

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu,
 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu za zaleganie przez okres 6 miesięcy ze składką członkowską,
 3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Walnego Zebrania Członków za działalność na szkodę Klubu,
 4. śmierć członka.

§ 12.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

§ 13.

1. Władzami Klubu są:

            1) Walne Zebranie Członków,

            2) Zarząd Klubu,

            3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz wymienionych w §13 ust.1 pkt. 2 i 3 trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.

3. W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Klubu i pełnią oni swą funkcję społecznie.

4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 14.

Walne Zebrania Członków są:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

§ 15.

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. wybieranie władz Klubu,
 5. rozpatrywanie odwołań członków Klubu,
 6. uchwalanie zmian w Statucie,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. zawieszanie w czynnościach członka władz Klubu,
 10. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu powiadamia swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania, w szczególności poprzez ogłoszenie wywieszone w budynku siedziby władz Klubu.
 2. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Zarząd Klubu zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
 3. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowy ogólnej liczby członków.

§ 17.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 ogółu członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

2. ZARZĄD KLUBU

§ 18.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarzy i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu,
 5. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 6. zarządzanie majątkiem Klubu,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego będącego własnością Klubu,
 8. decydowanie o kandydowaniu do klubów krajowych i międzynarodowych,
 9. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Klubu,

3. KOMISJA REWIZYJNA

§ 20.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 21.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

            1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,

            2) wydawanie zaleceń pokontrolnych,

            3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków z całokształtu swojej działalności.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 22.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.

Członkostwo w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,
 2. ustania członkostwa w Klubie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK KLUBU I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 24.

Majątek Klubu stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.

§ 25.

Na fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, subwencje, darowizny,
 3. dochody z majątku Klubu,
 4. zbiórki publiczne.

§ 26.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
 2. Osobą upoważnioną do zbierania składek członkowskich i wpłacania uzyskanej z tego kwoty na konto bankowe Klubu jest Sekretarz Zarządu.

§ 27.

Do reprezentowania Klubu we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA SATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 28.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

§ 29.

 1. Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki przeznacza się majątek.

§ 30.

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, oraz im osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki